Kilpailu- ja arvontarekisterin tietosuojaseloste

Tilke. Osakeyhtiön kilpailu- ja arvontarekisterin tietosuojaseloste

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä
Tilke. Osakeyhtiö
Ritolantie 397
60720 Tuomikylä, Ilmajoki
Y-tunnus: 2735320-1
posti@tilke.fi

Rekisterin nimi
Tilke. Osakeyhtiön kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, yhteydenottamiseksi voittajaan sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.
Osallistuessasi kilpailuun tai arvontaan myönnät järjestäjälle oikeuden julkaista nimesi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen:
- suostumus kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot
nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
osoite
paikkakunta

Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Nimi- ja yhteystiedot

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä
Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta.

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen.

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen perusteet
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.
Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 3 kk kuluessa toimituksesta.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
Oikeus peruuttaa suostumus
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään.
Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen
Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.

Automatisoitu päätöksenteko tai profilointi
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.
Mikäli havaitsemme tieto- tai tietoturvaloukkaukseen viittaavan tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia tahoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.