Etusivu

X
X
X
 • MARKKINOINTI

  Markkinointi

  Mark­ki­noin­ti­osas­tol­lamme to­teu­tamme eri­lai­sia mark­ki­noin­ti­kam­pan­joita ja laa­ja­mit­tai­siakin pro­jek­teja niin omien out­let­tiemme tar­pei­siin kuin myös yri­tys­asiak­kail­lemme. Li­sä­tie­toja mark­ki­noin­nista saat: jonna[at]tilke.fi / 044 0255664

 • OUTLET

  Ainutkertainen Outlet

  Jär­jes­tämme erit­täin odo­tet­tuja ja laa­duk­kaita pop up Outlet -myyn­ti­ta­pah­tumia ym­päri vuoden vaih­tu­villa tee­moilla. Tällä het­kellä ta­pah­tumamme si­joit­tuvat Etelä-Poh­janmaan ja Poh­janmaan alu­eille. Suo­sit­tujen ta­pah­tu­miemme aikana saman katon alta löy­tyvät tun­net­tujen ja laa­duk­kaiden ko­ti­maisten brän­dien li­säksi myös pie­nem­pien de­sign-yri­tysten sekä pai­kal­listen tuot­ta­jien tuot­teita edul­lisin Outlet -hinnoin.

  Jär­jes­tämme Out­let­timme aina vilk­kailla ja nä­ky­villä kaup­pa­pai­koilla ja mark­kinoimme ta­pah­tu­miamme laa­jasti useissa eri me­dioissa. Pa­nos­tamme paljon myy­mä­löi­demme vi­su­aa­liseen ilmee­seen ja viih­ty­vyyteen sekä ta­pah­tumis­samme Sinua pal­velee aina iloinen ja am­mat­ti­tai­toinen hen­ki­lö­kunta.

  Asia­kas­yri­tyk­sil­lemme ta­pah­tumamme luovat helpon ja toi­mivan kon­septin, joka tuo mer­kit­tävää li­sä­myyntiä oman toi­minnan oheen. Olemme kuulleet paljon kehuja mm. kon­sep­timme jous­ta­vuu­desta ja toi­mi­vuu­desta yri­tys­asiak­kail­tamme, jotka useimmat ovat mu­kana aina uu­destaan ta­pah­tu­masta toiseen.

  Yritys

  Oletko kiin­nos­tunut osal­lis­tumaan Outlet –ta­pah­tu­miimme? Hienoa! Olkaa yh­tey­dessä outlet[at]tilke.fi tai Saritaan 050/5747757 ja ker­romme lisää.

  Kiinteistönomistaja ja tapahtumien järjestäjä

  Onko si­nulla tila jossa eh­dot­to­masti pi­täisi olla kau­punkiin eloa tuova Outlet tai ta­pah­tuma, jonka yh­tey­dessä Outlet olisi mainio lisä? Laita meille viestiä ja vinkkaa paras kaup­pa­paikka: outlet[at]tilke.fi tai Sarita 050/5747757.

 • Tilke.
  Osakeyhtiö

  Me

  Suo­messa on tällä het­kellä noin 40 000 avointa työ­paikkaa ja paljon te­ke­mä­töntä työtä vailla te­kijää. Tästä huo­li­matta meillä on edel­leen noin 100 000 18-30 -vuo­ti­asta nuorta ai­kuista vailla työtä ja opis­ke­lu­paikkaa. Suurin osa heistä todella haluaa työl­listyä ja muuttaa elä­mänsä suun­taa, mutta he eivät pysty siihen yksin ilman oi­kean­laista oh­jausta, tukea ja työ­ko­ke­musta.

  Me Tilk­keellä val­men­namme ja oh­jaamme hyvin mo­nen­taus­taisia nuoria ai­kui­sia työ­elämän ja työ­yh­teisön taito- ja osaa­mis­vaa­ti­muksia kohti oman päi­vit­täisen lii­ke­toi­min­tamme si­sällä. Käy­tös­sämme on uniikki val­men­nuksen malli, joka yh­distää kon­kreet­tisen työn te­ke­misen toi­mi­alo­jemme si­sällä, oi­val­tavan op­pi­misen ja ke­hit­ty­misen, tii­mi­muo­toisen val­men­nuksen ja hen­ki­lö­koh­taisen ref­lek­toivan työn­oh­jauksen. Mal­limme motivoi työhön, ottaa mukaan työ­yh­teisöön sel­lai­sena kuin on, in­nostaa op­pimaan uutta sekä ke­hit­tämään it­seään, ja li­säksi antaa ta­lou­del­lista turvaa palkan muo­dossa, jota mak­setaan niin val­men­nuksen kuin työn­teonkin ajalta. Meidän mal­lilla on jo nyt val­men­nettu on­nis­tu­neesti monia nuoria ai­kuisia työ­elämään ja opin­toihin kiinni!

 • YHTEYSTIEDOT

  Ota yhteyttä

  Jonna Mäki-Rahko

  Toimitusjohtaja, hallinto ja markkinointi

  jonna[at]tilke.fi | 044/0255664

  Sarita Hautala

  Outlet-myyntitapahtumat

  sarita[at]tilke.fi | 050/5747757

  Iikka Ruotsalainen

  Markkinointipalvelut

  iikka[at]tilke.fi | 050/3578782

  Laskutusosoite

  Ritolantie 397

  60720 Tuomikylä, Ilmajoki

  Y-tunnus

  2735320-1

  Antamasi tiedot tallennetaan Tilke. Osakeyhtiön asiakas- ja markkinointirekisteriin. Henkilötietojasi käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Katso tarkemmin tietosuojaseloste.